ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ

Posted on Leave a commentPosted in Maheshwara Reddy, omaheshwar, ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ

ನೋಡಿದೆ ನಾನೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಲು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆಒಂದು ದಿನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಾ ಬಿಟ್ಟಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆಅದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಇಟ್ಟೆಅದರಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆಪಾಪ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆಮನಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆನನ್ನುಸಿರೇ ಅದು ಎಂದು ಬಿಟ್ಟೆಅದರಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾನ ಒತ್ತಿಟ್ಟೆತಿಳಿದು ನಾನು ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟೆಜಾರಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಗಾಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆಒಬ್ಬರೆದರು ಮಾತ್ರ ನೋವು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆಆಗ ತಿಳಿಯಿತು ಅದೊಂದು ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆತಿಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡವಾದ […]

OOPs

Posted on Leave a commentPosted in call center, credit card, credit card joke., infosys, oops

Infosys employee Mohan’s personal mobile rang when he was in office, on a boring Monday afternoon. “Hello Sir, this is from HDFC Bank sir, we have a very good offer with our new Golden Credit Card which has an enhanced monthly limit and  lesser interest rates. Can u spare a minute so that I expla…”  “ […]

Shakira – Waka Waka Lyrics

Posted on Leave a commentPosted in ( This Time for Africa ), Shakira - Waka Waka Lyrics, Waka Waka Lyrics

The song was officially chosen as the anthem of FIFA World Cup 2010. About this Shakira said “I am honored that ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ was chosen to be part of the excitement and the legacy of the 2010 FIFA World Cup. The FIFA World Cup is a miracle of global excitement, connecting every country, race, religion and […]

Mathematical Teaser

Posted on Leave a commentPosted in Mathematical Teaser

All, A little something to wake up your brain … !!!!! J J This is a mathematical challenge, and it’s been said that: * If you’re a Finance Consultant, you should be able to solve it in (under) 1 minutes, * if you’re an engineer, in 10 mins; * if you’re a doctor, in 1 […]